« назад до переліку

08.01.2020    
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ М. СНЯТИН
 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ М. СНЯТИН

ОГОЛОШУЄМО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

документу державного планування –

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА СНЯТИН

Снятинського району Івано-Франківської області

ЗАМОВНИК

Снятинська міська рада

 

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; склад та зміст детального плану території визначається ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій.

При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, Схеми планування території області (Схема планування території Івано-Франківської області (ДП «ДІПРОМІСТО»), затверджена Рішенням обласної ради сьомого демократичного скликання (шістнадцята сесія) від 30.06.2017 року № 548-16/2017), стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

 

«Генеральний план міста Снятин » розроблено на виконання рішення міської ради від 20.10.2016 року №123-6/2016 «Про надання дозволу на розроблення (коригування, оновлення) генерального плану населеного пункту м. Снятин», згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації території населеного пункту. Розроблення генерального плану міста Снятин обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови населеного пункту (необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному розвитку країни в цілому.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Розроблення Генерального плану міста Снятин передбачає аналіз існуючого використання земель та формування проектних рішень для всієї території населеного пункту. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види господарської діяльності, які провадяться на території населеного пункту та пов’язані з використанням земельного ресурсу. Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисних зон, охоронних зон) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Наявність видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, на території міста буде уточнена під час формування опорного плану території міста. Необхідність впровадження на перспективу видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, буде визначена у ході розроблення загальної стратегії просторового розвитку міста та проектних рішень генерального плану.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; забезпечення санітарних норм якості атмосферного повітря в сельбищній зоні; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста (централізоване водопостачання та водовідведення, зливова каналізація, модернізація та розвиток систем теплопостачання); вирішення питань у сфері управління земельними ресурсами; модернізація та розвиток транспортної інфраструктури; забезпечення достатнього рівня озеленення населеного пункту.

 

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: виділення ділянок для створення санітарно-захисних та охоронних зон з метою забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності сельбищних, виробничих та ландшафтно-рекреаційних територій; визначення принципових напрямків поводженням з твердими побутовими відходами на розрахунковий період реалізації проекту; зменшення техногенного навантаження на ґрунтове середовище; забезпечення населення якісною питною водою відповідно до санітарних вимог; розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення, зливової каналізації; збереження природоохоронних територій; забезпечення необхідною кількістю установ та організацій обслуговування для створення сприятливих умов для життя та відпочинку населення.

 

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генерального плану здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

 

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

1. Основні техніко-економічні показники:

- збільшення межі міста на 17,5 га;

- розміщення багатоквартирної житлової забудови для черговиків території близько 4,5 га на заході міста;

- розміщення нового садибного будівництва для учасників бойових дій в АТО - при розмірі однієї ділянки 0,10 га - на території близько 3,5 га – на північному сході населеного пункту;

- розміщення нового садибного будівництва для черговиків - при розмірі однієї ділянки 0,10 га на території близько 26 га – на сході населеного пункту;

- нове населення та бажаючих покращення житлових умов розмістити в садибному житловому фонді на території 53 га;

- для розміщення нової громадської забудови зарезервовано близько 30 га;

- для розвитку виробничо-комунальної зони міста зарезервовано близько 140 га.

2. Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Снятин передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території – мікроклімат та ландшафти, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

В більшій мірі стратегічна екологічна оцінка буде спрямована на виявлення та аналіз потенційних екологічних наслідків, пов'язаних із запропонованими змінами функціонального використання територій, та основні проектні рішення з розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту, передбачені містобудівної документацією. На основі оцінки запропонованих рішень проекту буде проведено аналіз потенційних кумулятивних впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання потенційних негативних наслідків реалізації окремих проектних рішень на міське середовище, природні комплекси, санітарно-гігієнічні умови проживання населення.

Серед ключових наслідків реалізації проектних рішень генерального плану доцільно виділити:

- вплив на атмосферне повітря: очікується ймовірне незначне підвищення інтенсивності руху на магістральних вулицях міста. Однак по мірі реалізації рішень з реконструкції/будівництва вуличної мережі та будівництва об’їзної дороги і нового мостового переходу очікується більш рівномірне розподілення транспортних потоків по всій території міста та зменшення інтенсивності транспортного руху в центральній частині міста..

Проектні рішення генерального плану передбачають подальший розвиток виробничих територій, що передбачає наявність стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля від сільськогосподарських підприємств (птахофабрики ТОВ ВКФ «ВАРТО» у північній та ТОВ «ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА» у східній частинах міста) пропонується за рахунок реалізації комплексу планувальних та інженерно-конструктивних заходів.

- вплив на поверхневі та підземні води: проектними рішеннями передбачається розвиток системи дощової каналізації, що забезпечить відведення поверхневого стоку з територій існуючої житлово-громадської забудови, так і виробничо-комунальних територій. Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації дозволить запобігти забрудненню поверхневих водотоків.

Проектні рішення стосовно оптимізації системи водовідведення, за умови їх реалізації, покликані зупинити вірогідне потрапляння недостатньо очищених стічних вод до водних об’єктів міста.

Містобудівні пропозиції щодо визначення меж прибережної захисної смуги, які надаються в проекті ДДП створюють умови для дотримання режиму обмеженого господарського використання у межах прибережних захисних зон водних об’єктів міста.

- вплив на ґрунти та земельні ресурси: проектні рішення щодо рекультивації порушених ділянок на території міста, таких як стихійні звалища твердих побутових відходів та інші порушені ділянки, позитивно вплинуть на ґрунтове середовище та дозволить залучити додаткові земельні ділянки до господарського використання.

Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території, передбаченого ДДП, дозволить зменшити ділянки, де відбуваються процеси паводкового і повеневого затоплення та підтоплення, локального заболочування, проявів гравітаційних процесів, що в цілому матиме позитивний вплив на формування міського середовища та покращить санітарно-гігієнічні умови території.

В проектних рішеннях ДДП будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо поводження з твердими побутовими відходами, які ґрунтуються розрахунках проектного обсягу їх накопичення та аналізі просторового ресурсу міста задля резервування відповідної території, що в майбутньому сприятливо вплине на стан земельних ресурсів міста.

- вплив на біорізноманіття: реалізація проектних рішень щодо створення ландшафтних та рекреаційних зон матиме позитивні наслідки для збереження та збагачення біорізноманіття.

Проектними рішеннями передбачається формування зелених насаджень усіх категорій на території міста відповідно до вимог держаних будівельних норм, ландшафтних особливостей території, просторової та естетичної доцільності.

- щодо охорони здоров’я населення: ДДП передбачає оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я з доведенням їх кількості до нормативних показників з урахуванням радіусів обслуговування проектних об’єктів. Подальший розвиток та оптимізація мережі зелених насаджень різних категорій на території населеного пункту - віднесені проектними рішеннями до основних завдань генерального плану міста, що матимуть позитивні наслідки для здоров’я населення м. Снятина.

Окрім того, проектом передбачається широке впровадження використання джерел альтернативної енергетики, ефективність використання буде розглянута у рамках виконання стратегічної екологічної оцінки.

3. Для територій з природоохоронним статусом

Проектні рішення Генерального плану міста Снятин враховують вимоги чинного законодавства щодо використання та охорони відповідних територій.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Снятин має буде виконано оцінку відповідності проектних рішень Генерального плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотриманні режиму природоохоронних територій, а також виявлено інші території чи об’єкти особливої екологічної, наукової та естетичної цінності, що потребують комплексної охорони.

 

4. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення міста Снятин транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану міста Снятин для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану міста, альтернативні рішення є можливими за окремими проектними рішеннями. За умови їх наявності відповідні альтернативи будуть розглянуті та оцінені в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Загальною альтернативою проекту Генеральному плану міста Снятин, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язку з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста Снятин може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру проектних рішень та методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Для підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачається використовувати наступну інформацію: статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я. Окрім того, будуть проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються в рамках програм державного моніторингу навколишнього середовища на локальному та регіональному рівні, використані дані структурних підрозділів Снятинської міської ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації, інформація окремих підприємств, наукові звіти та публікації, дані ДНВП «Геоінформ України».

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, характеризується як задовільний. При цьому помірні техногенні навантаження отримують атмосферне повітря, ґрунти та водний басейн.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану міста Снятин на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, у першу чергу щодо:

- оптимізації планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- трансформації та розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- забезпечення дотримання режиму природоохоронних територій у межах міста;

- підвищення ефективності системи санітарного очищення території населеного пункту;

- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло-, електро- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій та використання відновлювальних джерел енергії задля заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені нормативно-правовими актами України заходи визначені законодавством та нормативно-правовими актами щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

1. зміст та основні цілі генерального плану міста Снятин, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2. характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

3. характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються генерального плану міста Снятин;

5. зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються генерального плану міста Снятин, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;

6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста Снятин;

8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста Снятин для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10. розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану міста Снятин.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Снятин подаються до:

 

Снятинська міська рада Снятинського району Івано-Франківської області

78300 м. Снятин, вул. Шевченка, 70.

Відповідальні особи:

Заступник міського голови - В. Анатійчук

Начальник відділу земельних ресурсів Снятинської міської ради - К. Макотяк

(контактні дані: тел. 2-15-35, 2-51-12)

Добавити новий коментар:
  Ваше ім'я:
  Текст коментаря:
  Захистний код:
  Введіть код :
 
Коментарі:  
Коментарі відсутні